home

Raatjes advocatuur is een dynamisch en laagdrempelig advocatenkantoor en biedt niet alleen betaalbare juridische dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf, maar ook aan particulieren. Uiteraard staat Raatjes advocatuur ook cliënten bij die op basis van een toevoeging (pro-deo) procederen. In het geval u een rechtsbijstandsverzekering heeft, gaat Raatjes advocatuur graag met u in gesprek om na te gaan of u al dan niet een beroep kunt doen op haar juridische diensten.
Voor de vergoeding inzake mediationzaken gaat Raatjes advocatuur ook graag met u in gesprek.

Iedere eerste maandag van de maand houdt Raatjes advocatuur, tezamen met Notariaat Aa en Hunze een gratis juridisch spreekuur, van 17.00 – 18.30 uur.
In de even maanden is het spreekuur op het kantoor van Raatjes advocatuur, Brink 17; in de oneven maanden op het kantoor van Notariaat Aa en Hunze, Brink 21. Daarnaast vindt er iedere derde donderdag van de maand een juridisch spreekuur plaats in Rolde, in ontmoetingscentrum De Boerhoorn aan de Zuides 50, van 16.00 – 17.30 uur.

In het geval Raatjes advocatuur u in rechte dient te vertegenwoordigen en/of u juridisch, gedegen en betrouwbaar advies wenst, is het wenselijk vroegtijdig contact op te nemen. Door zo snel mogelijk een advocaat in de arm te nemen, worden “kleine brandjes” effectief geblust. Hierdoor kunt u een hoop tijd, energie en in het geval u op uurtarief procedeert, kosten voorkomen.

Raatjes advocatuur is gesitueerd in het voormalige gemeentehuis aan de Brink in Gieten in de gemeente Aa en Hunze. Het kantoor is goed bereikbaar voor cliënten die uit aanliggende dorpen buiten de gemeente Aa en Hunze, zoals o.a. Assen, Borger, Stadskanaal en Veendam komen.rechtsgebieden

Raatjes advocatuur adviseert u graag over uw rechtspositie in een procedure. Indien zulks gewenst en dit tevens mogelijk is, zal altijd getracht worden om buiten rechte het geschil op te lossen. Door in een vroeg stadium de dialoog aan te gaan met de wederpartij worden de kosten laag gehouden.

Algemene Rechtspraktijk
Onder de algemene praktijk vallen geschillen en aangelegenheden van meer algemene aard. Niet alleen staat Raatjes advocatuur hierin particulieren bij, maar ook ondernemingen (MKB).

Met grote regelmaat stelt Raatjes advocatuur contracten en algemene voorwaarden op. Indien u aanspraak maakt op nakoming van een overeenkomst, uitleg wenst over een contract of betrokken raakt bij een conflict wenst Raatjes advocatuur u gaarne te adviseren en zonodig in rechte te vertegenwoordigen. Ook in het geval u van mening bent dat u recht heeft op schadevergoeding omdat uw overeenkomst niet wordt nagekomen of omdat u op een andere wijze schade heeft geleden kunt u zich laten bijstaan door Raatjes advocatuur.

Personen- en familierecht
Voor u, voor uw naasten, maar bovenal voor uw kinderen is een echtscheiding zeer ingrijpend. Daarom is het zeker in dit soort zaken van belang, dat middels een persoonlijke benadering getracht wordt een regeling te treffen, waarbij alle partijen zich gehoord voelen. Het is voor Raatjes advocatuur vanzelfsprekend dat er uitgebreid wordt stil gestaan bij het ouderschapsplan om ook hierbij weer voor ogen te houden dat een regeling in der minne gewenst is. Voorkomen dient te worden dat anderen dan de ouders zelf het leven van de kinderen gaan bepalen. Het uitgangspunt is bij Raatjes advocatuur dat u zelf, als gescheiden ouders, de regie in handen houdt, aangaande de invulling van het ouderschap. Uiteraard is het ook zeer van belang dat de afwikkeling van de (huwelijks) goederengemeenschap of huwelijkse voorwaarden op gedegen wijze wordt vastgelegd alsmede de kinder- en/of partneralimentatie op juiste wijze wordt berekend.

Raatjes advocatuur staat u niet alleen graag bij in een echtscheidingsprocedure, maar ook bij een scheiding van tafel en bed, beëindiging van uw samenleving of geregistreerd partnerschap. Daarnaast kan Raatjes advocatuur u bijvoorbeeld adviseren in bijvoorbeeld het geval dat uw kind onder toezicht wordt gesteld, maar ook over afstammingszaken, pensioenzaken en het eisen van een contact- en/of straatverbod.

Psychiatrisch Patientenrecht In het geval een cliënt onvrijwillig opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis met een inbewaringstelling (IBS) of een rechterlijke machtiging (RM) verleent Raatjes advocatuur graag rechtsbijstand.

mediation

Jolanda Raatjes is naast advocaat ook geregistreerd mediator bij de MfN (het voormalige NMI). Als mediator gevestigd te Gieten (gemeente Aa en Hunze) staat Jolanda Raatjes ook partijen bij die woonachtig zijn buiten de gemeentegrenzen, zoals bijvoorbeeld in Borger-Odoorn, Emmen, Annen, Zuidlaren, Tynaarlo, Veendam en Stadskanaal.

Bij een verschil van inzicht heeft iedere partij een eigen verhaal. De manier waarop iemand een bepaalde gebeurtenis ervaart, verschilt van persoon tot persoon. Logischerwijze zijn de verhalen die beide partijen in een conflict vertellen, in de regel dan ook sterk uiteenlopende verhalen. Kenmerkend voor deze verhalen is dat ze altijd gebaseerd zijn op onbegrip en wantrouwen. Bovendien herkennen partijen zichzelf vaak niet in het verhaal van die ander. Vanzelfsprekend komt iemand in opstand wanneer er iets over hem/haar verteld wordt wat niet klopt. Tegelijkertijd gedragen ruziënde personen zich in een conflict anders dan daarbuiten. Ongewild wordt hiermee al gauw het negatieve verhaal van de ander bevestigd. Als mediator kan Jolanda Raatjes partijen helpen dit circulaire proces te doorbreken.

Achter deze conflictverhalen verschuilen zich altijd gemiste kansen, wensen, behoeften en onuitgesproken verwachtingen. Tijdens een (co-)mediationtraject gaat Jolanda Raatjes samen met de partijen op zoek naar deze achterliggende aspecten. Aandacht voor beide versies van de werkelijkheid, de impact van het conflict en wederzijdse erkenning spelen een belangrijke rol binnen haar werkwijze. Vanuit hier ontstaat er vaak meer ruimte om op zoek te gaan naar situaties waarbij er vanuit meer vertrouwen en begrip gecommuniceerd wordt. Hoe ver weg en hoe onmogelijk dit ook kan lijken, vaak is er in het verleden ook anders gecommuniceerd.

Door de sterke focus op de communicatie en de onderliggende verstandhouding, is deze vorm van mediation bij uitstek geschikt voor doorlopende relaties (zoals de relaties tussen buren, collega’s, familieleden en (gescheiden) ouders). Oftewel; procederen kan altijd nog. Laten we eerst in de vorm van een dialoog het gesprek aangaan.de advocaat

Mr. Jolanda F.A. Raatjes heeft in 2004 haar rechtenstudie afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Als geboren en getogen Noorderling wilde ze graag terug naar haar roots. Direct na het behalen van haar bul is zij in 2004 als advocaat beëdigd in het arrondissement Noord-Nederland. Tussen 2008-2010 heeft zij een uitstapje gemaakt buiten de advocatuur en is werkzaam geweest bij een grote rechtsbijstandverzekeraar in Assen.

De gedrevenheid van mr. Raatjes, maar bovenal haar persoonlijke en open manier van communiceren met haar cliënten, zorgt ervoor dat, ogenschijnlijk complexe situaties, vakkundig en adequaat worden afgehandeld . Mr. Raatjes heeft haar blik gericht op de toekomst en zal altijd trachten in der minne tot overeenstemming te geraken. In het geval dit niet (direct) mogelijk is, gaat zij graag voor u op de barricades staan, om u in rechte bij te staan.

Jolanda Raatjes kan inmiddels putten uit een groot netwerk binnen en buiten de gemeente Aa en Hunze. U moet hierbij denken aan notarissen,makelaars, fiscalisten, (kinder)therapeuten en (kinder)psychologen. Indien dit gewenst is, zal zij graag als intermediair dienen. Immers, soms is het zo dat het juridische geschil wel opgelost is, maar de emotionele en/of zakelijke afhandeling nog verdere aandacht behoeft.

Naast haar werkzaamheden als advocaat-mediator, vervult zij ook nog diverse andere functies:
Bestuurslid Juridisch Gezelschap voor Drenthe;
Bestuurslid Broodfonds Convive;
Commissielid Commissie Psychiatrisch Patientenrecht.

 

tarieven

Uurtarief
Raatjes advocatuur hanteert  een concurrerend uurtarief, hetwelk tijdens het kostenloze oriënterende  gesprek, van maximaal een half uur, met u besproken zal worden. De prijsafspraken zullen aan u in een brief worden bevestigd, zodat hierover geen discussie kan ontstaan. Voorts zal , vanzelfsprekend, bij iedere factuur een specificatie bijgesloten worden. Op deze wijze heeft u een duidelijk beeld van de bestede tijd. Raatjes advocatuur vindt dat u daar als cliënt recht op heeft.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand
Particulieren kunnen, afhankelijk van hun inkomen en vermogen, wellicht in aanmerking komen voor een toevoeging (pro-deo advocaat). Alsdan bent u enkel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd in plaats van het uurtarief van de advocaat. Tijdens het kostenloze oriënterende gesprek, van maximaal een half uur, wordt dit met u besproken.

Rechtsbijstandsverzekering
In het geval u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, wordt tijdens het kostenloze oriënterende gesprek, van maximaal een half uur, met u geverifieerd of er al dan niet mogelijkheden zijn om op grond van uw verzekering toch een beroep te doen op de juridische diensten van Raatjes advocatuur. Gedurende het eerste oriënterende gesprek zal deze optie in voorkomende gevallen eveneens besproken worden.

Juridisch spreekuur
Iedere eerste maandag van de maand van 17.00-18.30 uur houdt Jolanda Raatjes van Raatjes advocatuur, tezamen met Michel Maris van Notariaat Aa en Hunze, een gratis juridisch spreekuur in Gieten. Daarnaast vindt er iedere derde donderdag van de maand een juridisch spreekuur plaats in Rolde, van 16.00 – 17.30 uur.
Hiervoor kunt u geheel vrijblijvend een afspraak maken, middels het invullen van het contactformulier dan wel door tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom.

In de even maanden is het spreekuur in Gieten op het kantoor van Raatjes Advocatuur, Brink 17; in de oneven maanden op het kantoor van Notariaat Aa en Hunze, Brink 21. In Rolde vindt het spreekuur plaats in ontmoetingscentrum De Boerhoorn aan de Zuides 50.


Het op het juridisch spreekuur indienen en/of het beantwoorden van uw vraag is geheel vrijblijvend en resulteert niet in een advocaat-cliënt relatie en/of notariaat-cliënt relatie, tenzij anders wordt overeengekomen en/of uitdrukkelijk een opdracht wordt verleend en aangenomen.contact


contact
telefoon 0592-730800
fax 0592-730801
info@raatjesadvocatuur.nl
mediation@raatjesadvocatuur.nl

postadres
Postbus 70 . 9460 AB Gieten

bezoekadres
Brink 17 . 9461 AR Gieten

Mocht het voor u lastig, dan wel onmogelijk zijn om voor het  kosteloze intakegesprek van maximaal een half uur op kantoor langs te komen, of het gratis juridische spreekuur te bezoeken, dan kan de advocaat/mediator, desgewenst, bij u langs komen.

Raatjes advocatuur maakt gebruik van de modernste communicatiemiddelen, zodat het niet altijd noodzakelijk is om een bespreking op locatie in te plannen.

Openingstijden:
Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur en 13.00 -17.00 uur geopend. Op dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur en op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur is het kantoor gesloten. Uitsluitend in spoedeisende situaties is het kantoor telefonisch bereikbaar.links

www.huurcommissie.nl

www.juridischloket.nl

www.lbio.nl

www.advocatenorde.nl

www.rechtsbijstand.nl

www.mediatorsfederatienederland.nl

www.elker.nl

www.yorneo.nl

Download de Algemene Voorwaarden (pdf)
Download de Kantoorklachtenregeling (pdf)
Download de Privacyverklaring (pdf)
Download het Rechtsgebiedenregister (pdf)


Disclaimer
Raatjes advocatuur kan niet garanderen dat de informatie op deze website, webpagina’s en/of onderdelen hiervan volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Raatjes advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden en/of van websites waarnaar wordt verwezen. De op deze website gebruikte afbeeldingen alsmede alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op alle pagina’s en onderdelen hiervan is de disclaimer zoals weergegeven op de website van Raatjes advocatuur van toepassing. U gaat akkoord met deze disclaimer, middels het bekijken van de website en/of onderdelen hiervan.